Ångerrätt

ångerrätt

Du har rätt att frånträda detta avtal inom fjorton dagar utan att ange någon anledning. Ångerfristen är fjorton dagar från den dag då du eller en av dig utnämnd tredje part som inte är transportör tog varorna i besittning. För att kunna utöva din ångerrätt måste du informera oss

Imperial Caviar Ltd
Rheinbabenallee 14
14199 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 20456690
E-post: shop@imperialcaviar.de

genom ett tydligt uttalande (t.ex. ett brev skickat per post, fax eller e-post) om ditt beslut att frånträda detta avtal. Du kan använda det bifogade exemplet på återkallelseformuläret för detta, men detta är inte obligatoriskt. För att uppfylla ångerfristen räcker det att du skickar meddelandet om ditt utövande av ångerrätten innan ångerfristen har löpt ut.

Orsaker till uteslutning eller utgång

Ångerrätten gäller inte avtal

– för leverans av varor som inte är prefabricerade och för vars produktion ett individuellt urval eller beslut av konsumenten är avgörande eller som är tydligt anpassade till konsumentens personliga behov;
– för leverans av varor som snabbt kan förstöras eller vars sista användningsdatum snart skulle överskridas;

Ångerrätten upphör att gälla i förtid för kontrakt

– för leverans av förseglade varor som av hälsoskydds- eller hygienskäl inte är lämpliga att returnera om deras försegling har tagits bort efter leverans;
– för leverans av varor om dessa var oskiljaktigt blandade med andra varor efter leverans på grund av sin natur;

Konsekvenser av återkallelse

Om du häver detta avtal har vi betalat dig alla betalningar som vi har fått från dig, inklusive leveranskostnaderna (med undantag för de extra kostnader som följer av att du har valt en annan typ av leverans än den billigaste standardleveransen som erbjuds av oss har), omedelbart och senast inom fjorton dagar från den dag då vi mottog meddelandet om din uppsägning av detta avtal. För denna återbetalning använder vi samma betalningsmedel som du använde i den ursprungliga transaktionen, såvida inte något annat uttryckligen överenskommits med dig; under inga omständigheter kommer du att debiteras avgifter för denna återbetalning.

Vi kan vägra återbetalning tills vi har fått tillbaka varan eller tills du har visat att du har returnerat varan, beroende på vilket som inträffar först. Du måste returnera eller överlämna varorna till oss omedelbart och i alla fall senast fjorton dagar från den dag då du informerar oss om uppsägningen av detta avtal. Tidsfristen är uppfylld om du skickar tillbaka varorna innan fristen på fjorton dagar har gått ut. Du står för de direkta kostnaderna för att returnera varorna.

Du ansvarar endast för eventuellt försämrat värde av varorna till följd av annan hantering än vad som är nödvändigt för att fastställa varans art, egenskaper och funktion.

Exempel på avbokningsformulär

Om du vill häva avtalet, vänligen fyll i detta formulär och skicka tillbaka det.

Till Imperial Caviar Gmbh, Rheinbabenallee 12, 14199 Berlin eller via e-post till shop@imperialcaviar.de

Du når oss på telefon kl +49 (0) 30 20456690

Jag/vi (*) återkallar härmed det avtal som ingåtts av mig/oss (*) för köp av följande varor (*)/tillhandahållande av följande tjänst (*)

Beställd den (*)/mottagen den (*) _____________________

Namn på konsument(er)

Adress till konsument(er)

Underskrift av konsument(er) (endast om anmälan är på papper)

datum

(*) Stryk det som inte är tillämpligt.

Du når oss enligt följande

Imperial Caviar Ltd
Rheinbabenallee 14
14199 Berlin

Verkställande direktör: Alireza Korouji

Telefon: +49 (0) 30 20456690
E-post: shop@imperialcaviar.de
Webbplats: www.imperialcaviar.de